2015
Hệ thống Điều khiển, bảo vệ, đo lường tích hợp trạm, Hệ thống nguồn, cáp và SCADA
Khách hàng: Công Ty Truyền Tải Điện 4