ATS JSC

Applied Technical Systems Joint Stock Company

Home Data server

SmartCIM

Phần mềm Mô hình Hệ thống Điện theo CIM

SmartCIMTM là bộ cơ sở dữ liệu dựa trên Mô hình thông tin chung (CIM – Common Information Model) phục vụ hoạt động Quản lý và Vận hành Hệ thống Điện. SmartCIMTM sử dụng ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất (UML) và mô hình hướng đối tượng (Object-oriented) để định nghĩa và mô phỏng dữ liệu hệ thống điện. SmartCIMTM cung cấp bộ công cụ giao diện CIM giúp người dùng có thể truy xuất, hiệu chỉnh, cập nhật và khai thác dữ liệu nhanh chóng và dễ dàng.

Chức năng & Đặc tính Tiêu biểu

Cơ sở dữ liệu SmartCIMTM có cấu trúc dạng bảng, với xấp xỉ 2,500 bảng dữ liệu cùng với đó là hàng nghìn liên kết rang buộc chặt chẽ với nhau. Dữ liệu trong SmartCIM được phân loại thành ba gói dữ liệu chính:

  • Gói dữ liệu theo tiêu chuẩn IEC-61970: Quản lý dữ liệu hệ thống điện theo cấu trúc vật lý
  • Gói dữ liệu theo tiêu chuẩn IEC-61968: Quản lý dữ liệu liên quan đến tài sản, thanh toán, khách hàng
  • Gói dữ liệu theo tiêu chuẩn IEC-62325: Quản lý dữ liệu liên quan đến thị trường điện

Cơ sở dữ liệu còn có thể được tùy chỉnh thêm các dữ liệu cụ thể khác phục vụ việc sử dụng trong các hệ thống và các ứng dụng cụ thể.

SmartHIS

Phần mềm Cơ sở Dữ liệu Quá khứ

SmartHISTM là hệ thống quản lý dữ liệu quá khứ cho phép người dùng thu thập, xử lý, lưu trữ, quản lý bộ dữ liệu lớn (big data) từ môi trường thời gian thực, phù hợp với dữ liệu chuỗi thời gian (time-series data) yêu cầu độ chính xác cao từ nhiều nguồn khác nhau. Hệ thống có đa dạng các loại giao diện, tương thích với nhiều hệ thống từ các nhà cung cấp khác nhau, có khả năng ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp.

Chức năng & Đặc tính Tiêu biểu

  • Cơ sở dữ liệu quá khứ sử dụng cấu trúc dữ liệu non-SQL để đảm bảo tốc độ lưu trữ và khả năng truy xuất lượng dữ liệu lớn trong thời gian ngắn.
  • Thuật toán Nén Dữ liệu Không mất Thông tin được sử dụng cho lưu trữ và bảo vệ dữ liệu; đây là một trong những tính năng đặc biệt của hệ thống
  • Không giới hạn dung lượng lưu trữ dữ liệu, chỉ phụ thuộc vào dung lượng đĩa cứng
  • Các giao diện được chuẩn hóa phục vụ truy cập dữ liệu và các Giao diện Lập trình Ứng dụng (API)

SmartServer

Phần mềm Xử lý Dữ liệu Thời gian Thực

DataServerTM là phần mềm xử lý dữ liệu thời gian thực với chức năng tính toán, xử lý dữ liệu đầu vào và cung cấp kết quả tính toán tới các phần mềm khác.

Chức năng & Đặc tính Tiêu biểu

  • Hỗ trợ khai báo hàm và chương trình, có khả năng xử lý các phép toán cơ bản theo ngôn ngữ lập trình C#
  • Hỗ trợ kết nối OPC Server, OPC Client, và kết nối trực tiếp tới ATS SmartIO

Xem Dự án của Chúng tôi

Liên hệ Chúng tôi