2020
Hệ thống tự động hóa trạm cho TBA 1000kV UHV tại Nhật Bản
Khách hàng: TEPCO/ Takaoka Toko Co., Ltd.