2011
Hệ thống thông tin vận hành lưới điện truyền tải Cho Tổng Công ty Truyền Tải Điện Quốc Gia (NPT)
Khách hàng: Công Ty Truyền Tải Điện 1 (PTC1)