2016
Hệ thống SCADA/DMS cho Tổng Công ty Điện Lực Thành phố Hồ Chí Minh
Khách hàng: Tổng Công Ty Điện Lực TP. Hồ Chí Minh/ Ban QLDA Lưới Điện TP. Hồ Chí Minh