2012
Hệ thống SCADA Cho Công ty Thủy điện Da Nhim-Ham Thuan-Da Mi
Khách hàng: Công Ty Thủy Điện Đa Nhim-Hà Thuận-Đa Mi.