2010
Hệ thống SCADA/EMS cho TTĐĐ HTĐ Miền Nam (SRLDC)
Khách hàng: Trung Tâm Điều Độ HTĐ Miền Nam