2015
Cung cấp Dịch vụ kỹ thuật và tích hợp phần mềm cho hệ thống SCADA/EMS của Trung Tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc Gia
Khách hàng: Open Systems International Inc. (OSI)