2017
Hệ thống thu thập số liệu và điều khiển thiết bị lưới điện phân phối (SCADA/DMS) của EVNCPC
Khách hàng: Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (CPC)