2018
Hệ thống điều khiển tại các TBA 110kV và cấu hình tín hiệu tại TTĐK từ TBA 110kV đến TTĐK Quảng Trị và TTGS EVNCPC
Khách hàng: Tổng Công ty Điện lực Miền Trung/ Ban QLDA Điện Nông Thôn Miền Trung