2017
Trung tâm điều khiển xa (2016) của Công ty Truyền tải điện 4
Khách hàng: Công Ty Truyền Tải Điện 4 (PTC4)