2015
Trung tâm giám sát quản lý vận hành lưới điện (OCC) Thành phố Hồ Chí Minh
Khách hàng:Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh/ Công ty Lưới điện Cao thế TP. Hồ Chí Minh