2020
Cung cấp & thi công lắp đặt hệ thống PV SCADA & PPC
Khách hàng: : Power China