2020
Hệ thống PV SCADA & PPC và OCC cho cụm 3 Nhà máy điện Mặt trời và SAS cho TBA 220kV
Khách hàng: Super Energy Group/ Power China