2020

Cung cấp & thi công lắp đặt hệ thống PV SCADA & PPC

Khách hàng: Thanh Vinh Solar JSC