2020
Hệ thống PV SCADA & PPC cho Nhà máy điện Mặt trời và SAS cho TBA 110kV
Khách hàng: NSN Construction & Engineering JSC