2020
Cung cấp & thi công lắp đặt hệ thống PV SCADA
Khách hàng: Bamboo Capital Group