2020
Hệ thống PV SCADA & PPC và OCC cho cụm 3 Nhà máy điện Mặt trời
Khách hàng: Power China