2008
Cung cấp & thi công lắp đặt hệ thống SCADA/EMS cho TTĐĐ HTĐ Quốc Gia (NLDC)
Khách hàng: Trung Tâm Điều Độ HTĐ Quốc Gia