2020
Hệ thống OCC cho cụm nhà máy điện mặt trời
Khách hàng: Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2