2017
Hệ thống Định vị sự cố cho các đường dây 220kV, 500kV do PTC3 & PTC4 quản lý
Client: Công Ty Truyền Tải Điện 4 (PTC4)