2019
Hệ thống định vị sự cố cho 2 đường dây 220kV Dầu Tiếng – Tây Ninh và 220kV Dầu Tiếng – Bình Long
Client: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Á Châu (ACIT)