2018
Thiết kế, cung cấp, lắp đặt thử nghiệm trạm và đường dây 110kV
Khách hàng: Công Ty Thủy Điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi