2019
Cung cấp & thi công lắp đặt hệ thống PV SCADA
Khách hàng: : Bouygues Energies and Services