2014
Hệ thống Điều khiển, bảo vệ, đo lường tích hợp trạm và hệ thống viễn thông SCADA (Giai đoạn 2)
Khách hàng: Ban QLDA Các Công Trình Điện Miền Trung