2013
Hệ thống Điều khiển, bảo vệ, đo lường tích hợp trạm, cáp, thông tin liên lạc và SCADA
Khách hàng: Ban QLDA Các Công Trình Điện Miền Nam