2013
Hệ thống Điều khiển, bảo vệ, đo lường tích hợp trạm, Hệ thống cáp, Hệ thống SCADA (Máy 2)
Khách hàng: Ban QLDA Các Công Trình Điện Miền Nam