2014
Hệ thống Điều khiển, bảo vệ và thông tin
Khách hàng: Công ty TNHH Alstom Grid Việt Nam