2008
Hệ thống Điều khiển, bảo vệ, đo lường tích hợp trạm, Hệ thống nguồn, cáp, Hệ thống SCADA
Khách hàng: Ban QLDA Các Công Trình Điện Miền Nam