2018
Hệ thống Điều khiển tích hợp; Tủ bảng điều khiển, bảo vệ, đo lường, SCADA
Khách hàng: : Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA)