2018
Hệ thống điều khiển bảo vệ, nguồn tự dùng AC/DC, hệ thống thông tin và SCADA
Khách hàng: Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây lắp Điện số 5 (PCC5)