2018
VTTB nhị thứ, thông tin liên lạc và SCADA
Khách hàng:  Ban QLDA Các Công Trình Điện Miền Trung