2017
Hệ thống Điều khiển, bảo vệ, đo lường tích hợp trạm, Hệ thống nguồn, cáp, Hệ thống thông tin, Camera và SCADA
Khách hàng: Ban QLDA Các Công Trình Điện Miền Trung