2016
Hệ thống Điều khiển, bảo vệ tích hợp, đo lường và cáp điều khiển, Hệ thống thông tin liên lạc, SCADA, Hệ thống tự dùng và thiết bị nhất thứ
Khách hàng: Ban QLDA Các Công Trình Điện Miền Nam