2019 Cung cấp & thi công lắp đặt hệ thống PV SCADA & PPC
Khách hàng: Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG)